Περίληψη

Άρθρο 1Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος Γονέων και Αποφοίτων του Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως (70ου Αθηνών) με την επωνυμία «ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ» και με έδρα την Αθήνα. Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος και δεν έχει σκοπούς πολιτικούς, επαγγελματικούς ή κερδοσκοπικούς.

Άρθρο 2Σκοπός. Σκοποί του συλλόγου είναι η υποστήριξη μαθητών και διδασκόντων του Σχολείου, η επικοινωνία μεταξύ των αποφοίτων του και η πολιτιστική και κοινωνική δράση σε σχέση με το Σχολείο. Ειδικότερα:

Α. Η δημιουργία ομάδας διαλόγου και εργασίας αποτελούμενης από Γονείς, Αποφοίτους, Διδάσκοντες και Μαθητές του Σχολείου, η οποία θα αναπτύξει πρωτοποριακή δραστηριότητα στους τομείς του πολιτισμού και της κοινωνικής ευθύνης, αναδεικνύοντας το Δημοτικό Σχολείο Ακροπόλεως ως κέντρο κοινωνικής και πολιτισμικής ευαισθησίας, αναζήτησης και δράσης. Το γειτόνεμα του Σχολείου με την Ακρόπολη και το Μουσείο της αποτελεί επιπλέον αφορμή και έμπνευση για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Β. Η διατήρηση της σχέσης και επικοινωνίας των αποφοίτων του Σχολείου μεταξύ τους, με τους παιδαγωγούς τους και το χώρο του Σχολείου όπου ξεκίνησαν όλοι μαζί το όμορφο ταξίδι της αναζήτησης και της γνώσης στην ηλικία  της αθωότητας, «την ηλικία του βλέμματος».

Άρθρο 3Πραγματοποίηση σκοπών. Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με τους εξής τρόπους:

 1. Υποστήριξη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου των διδασκόντων.
 2. Υποστήριξη του Σχολείου σε εξοπλισμό με έμφαση στη βιβλιοθήκη και στην αίθουσα εκδηλώσεων.
 3. Ηθική και υλική συμπαράσταση στις δραστηριότητες των μαθητών.
 4. Χορήγηση υποτροφιών, βραβείων ή ηθικών αμοιβών σε μαθητές που διακρίνονται σε τομείς όπως οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία, η ζωγραφική, ο αθλητισμός, το περιβάλλον, η κοινωνική ευαισθησία, ο εθελοντισμός.
 5. Διοργάνωση διαγωνισμών («αγώνων») λογοτεχνικών, μουσικών, ζωγραφικής καθώς και καλλιτεχνικών παραστάσεων.
 6. Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων ιστορικού, λαογραφικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτισμικού χαρακτήρα για παιδιά και γονείς.
 7. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αποφοίτων και διδαξάντων για ανάπτυξη επικοινωνίας. Η ανάρτηση στοιχείων στο εν λόγω αρχείο γίνεται εθελοντικά και μόνο από κάθε ενδιαφερόμενο με δικαίωμα πρόσβασης μόνο όσων έχουν αναρτήσει τα στοιχεία τους. Θα τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 8. Μελέτη εκπαιδευτικών θεμάτων και διαμόρφωση σχετικών προτάσεων.
 9. Αξιοποίηση των γνώσεων, της πείρας και της επαγγελματικής θέσεως των μελών του για υποστήριξη των στόχων.
 10. Συνεργασία με αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας κ.ά.
 11. Οργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Διαλέξεων Πολιτιστικού, Μορφωτικού και Κοινωνικού περιεχομένου.
 12. Υποστήριξη του αιτήματος επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.
 13. Δημιουργία ιστότοπων στο Διαδίκτυο, έκδοση συγγραμμάτων, λευκωμάτων αποφοίτων, παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων, περιοδικών εκδόσεων και δημοσιευμάτων.
 14. Ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιοποίηση του δυναμικού και της κοινωνικής ευαισθησίας τόσο των γονέων όσο και των αποφοίτων του Σχολείου.
 15. Αξιοποίηση των χώρων του Σχολείου, ιδίως της αίθουσας εκδηλώσεων, της βιβλιοθήκης και του δώματος για προβολές, διαλέξεις, συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις κ.ά.
 16. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας (λογοτεχνία, χοροί, μουσική, παραδόσεις κ.ά.), των αλλοδαπών οικογενειών με παιδιά στο Σχολείο μας.
 17. Ανάπτυξη δεσμών με άλλα Σχολεία και αντίστοιχους συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν παρόμοια οράματα και παρουσιάζουν ανάλογη δραστηριότητα.

Άρθρο 5Μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα. Ειδικότερα:

Α. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι: οι γονείς παιδιών που φοιτούν ή και φοίτησαν στο 70ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, οι απόφοιτοι ή οι φοιτήσαντες στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών καθώς και στο πρώην 119ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους θα φοιτήσουν σε Δημοτικά σχολεία που θα στεγαστούν στα Σχολικά κτήρια της οδού Καλλισπέρη αρ.1.

Β. Επίτιμα  μέλη ex officio είναι: ο Διευθυντής και τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων του 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, οι διατελέσαντες Διευθυντές και διδάξαντες σε αυτό, ο εκάστοτε υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής καθώς και οι προσωπικότητες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σχολείο και συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 7Εισφορά μελών. Τα τακτικά μέλη του σωματείου καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του συλλόγου:

α) Τέλος εγγραφής ποσού 10€ και β) Ετήσια εισφορά ύψους 20€. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται άπαξ ενώ η ετήσια εισφορά θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα από την έναρξη του έτους. Το ΔΣ με σχετική απόφασή του μπορεί να αυξομειώσει τα ανωτέρω ποσά, μπορεί δε να θεσπίσει μειωμένο τέλος εγγραφής και συνδρομής για ειδικές κατηγορίες μελών όπως πολύτεκνοι, 3ο μέλος στην ίδια οικογένεια (ενήλικοι με συγγένεια α΄ βαθμού), νέοι κάτω των 25 ετών καθώς και για περιπτώσεις ειδικών οικογενειακών καταστάσεων.

Άρθρο 11Διοίκηση. α) Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, εκλεγόμενο από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ο εκάστοτε Διευθυντής ή Υποδιευθυντής του 70ου Σχολείου Αθηνών (ή του εκάστοτε σχολείου που τυχόν θα στεγαστεί στο κτίριο επί της οδού Καλλισπέρη 1) είναι ex officio επίτιμο 8ο μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου. β) Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη.

Άρθρο 23.  Κάθε πέντε (5) χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο στο Σύλλογο. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.

Άρθρο 24 – Κάθε έτος, στα πλαίσια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του Συλλόγου.

Αθήνα,  1η Μαρτίου 2011

Scroll to Top